KVKK - Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Oksijen Sağlık Kabini unvanına sahip olan kurumumuzun Hemşiresi Raşit Caner KOL "Veri Sorumlusu" konumundadır. "Veri Sorumlusu" sıfatına haiz kurumumuz tarafından kişisel veri niteliğindeki kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız vb.), iletişim bilgileriniz (telefon numaranız, e-posta adresiniz vb.), işlem güvenliği bilgileriniz (IP/MAC adresiniz, internet sitemize giriş-çıkış bilgileriniz vb.) tarafımıza ileteceğiniz diğer kişisel verileriniz, Randevu kayıtlarınızı oluşturmak, Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerini ve memnuniyet çalışmaları gerçekleştirmek, Müşteri’ye sunulabilecek pazarlama, tanıtım, çekiliş, kampanya, etkinlik, halkla ilişkiler, anket çalışmaları ve her türlü abonelik hizmetlerinde kullanmak, Pazarlama faaliyetleri, kampanyalar, reklamlar, lansmanlar, anketler, çekilişler, indirimler, promosyonlar, özel fırsatlar, tanıtım açılış, davet, etkinlik ve iletişim çalışmaları kapsamında tarafınız ile iletişime geçmek, bilgilendirme yapmak, Elektronik (internet / mobil vs.) veya kâğıt ortamında sağlanan hizmetlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, Tarafınızca talep edilecek diğer hizmetleri sunabilmek, Hizmet alan ile oluşan hukuka ilişkin gereğini yerine getirmek, tarafınızla sözleşme kurabilmek, tarafınızla gerçekleştirilecek olan iletişim faaliyetlerini yürütmek amaçları doğrultusunda vereceğiniz açık rıza kapsamında elektronik ve/veya kağıt ortamlarında kaydedilecek, saklanacak, yukarıda belirtilen amaca konu faaliyetleri yürütmek üzere ihtiyaç duyulması halinde resmi kurum ve kuruluşlara açıklanabilecek, aktarılabilecektir.

Kuruluşumuza başvurarak, kişisel verilerinizin; İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK'nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni, bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”), Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde veri sorumlusu sıfatıyla Oksijen Sağlık Kabini adına Raşit Caner KOL tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Verileriniz Nasıl İşlenmektedir?

 1. HASTA KAYIT: Oksijen Sağlık Kabini’ne misafir olarak giriş yaptığınızda aşağıdaki verileriniz Protokol Defteri’ne kaydolmanız amacıyla ilgili personelimiz tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Bu amaçla işlenen verileriniz şunlardır, İsim ve
 2. Soyisim, T.C. Kimlik Numarası, Türk vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici T.C. Kimlik Numarası, Adres, Cep Telefonu, E-posta Adresi, Doğum Tarihi, Cinsiyet bilgisi, Randevu bilgisi
 3. Bu işlemler neticesinde tüm misafirlerimize birer “Protokol Numarası” atanmaktadır.
 4. SAĞLIK HİZMETİ: Kayıt işlemi tamamlanan misafirlerimizin, aşağıdaki verileri, talep ettikleri sağlık hizmetinin sunulması sırasında ve bu hizmetin doğası gereğince, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan sağlık personelimiz tarafından “tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere “Sağlık Kabinlerinin Açılışı ve İşleyişi” hakkındaki genelgeye istinaden protokol defterine kaydedilecektir. Sağlık Verileri (Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri sonucu elde edilen ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) tüm bu veriler protokol defterine kaydedilmektedir.
 5. FATURA BİLGİLERİ: Hastalarımızın tıbbi hizmetleri tamamlandıktan sonra misafirlerimizden tıbbi hizmet bedelinin alınması ve fatura düzenlenmesi amacıyla ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki verileri işlenmektedir: Bu amaçla, İsim Soyisim, Banka Hesap Bilgileri, Fatura Bilgileri
 6. DİĞER HİZMETLER: Oksijen Sağlık Kabini’ni aradığınızda randevu taleplerinizin oluşturulması, bilgi taleplerinizin cevaplanması ve/veya herhangi bir başka talebinizin alınması amacıyla aşağıdaki kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenir: Bu amaçla, İsim Soyisim, Telefon Numarası, T.C. Kimlik Numarası, E-posta Adresi, Açık Adres Bilgisi, Randevu Bilgisi, Şikayetler.
 7. İNTERNET SİTELERİ VE MOBİL UYGULAMALAR: Oksijen Sağlık Kabini için ziyarete açık olan internet sitesinde soru ve randevu formu imkânı bulunmaktadır. Bu internet sitesi üzerinden soru ve randevu formu alabilmek için ilgili kişinin cep telefon numarası, adı ve soyadı, e posta adresi ve mesajı alınır.
 8. BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ: Sadece KVKK ve ETK kapsamında onay vermiş olan misafirlerimiz ile ve İlgili Yönetmelik gereğince sadece bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere SMS, e-posta vb. ticari elektronik iletiler şeklinde sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılmaktadır. Alıcılar, iletileri almak istemedikleri durumda ileti içeriğindeki reddetme haklarını kullanabilirler. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir. Bazı misafirlerimizin ise fotoğraf ve/veya video gibi görsel ve işitsel kayıtları Oksijen Sağlık
 9. Kabini’nin tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sadece ilgili kişilerin açık rızasının alınması suretiyle işlenmektedir. İlgili kişiler bu konuda verdikleri açık rızalarını diledikleri zaman geri alabilirler.

Kişisel Verileriniz Nasıl Aktarılmaktadır?

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz Bakanlık, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Merkezleri ve Bakanlığa bağlı sair birimler başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından yetkili kurum ve kuruluşlara bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında, tıbbi teşhis ve tedavi için, faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuza ve yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla ve “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” hukuki sebebine dayanarak aktarılacaktır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesiniisteme
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak iletişim seçeneğini kullanarak Oksijen Sağlık Kabini’ne iletebilirsiniz. Bu aydınlatma metni 10/04/2023 tarihinde güncellenmiş olup, Oksijen Sağlık Kabini tarafından internet siteleri ve diğer sair yöntemlerle ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur. Kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenerek, yenilenmiş metin, aynı yöntemlerle yayınlanacaktır.